ست تنگ گیلاس ۱۰۰۰ تراش گل اگرمن ۳۲۸۰/۱۰۰۰

3280/1000