تنگ لیوان ۱۰۰۰ فیروزه ای اگرمن ۳۰۴۲۴/۱۰۰۰

30424/1000